پناهندگی در سوئد

کسانی که مایل به پناهندگی در سوئد هستند
شرکت کینگ وست سوئد خدماتی در زمینه پناهندگی ارائه نمی کند. جهت اطلاعات بیشتر خدمات ما را ببینید
تصمیم گیری در مورد امور پناهندگی در سوئد بستگی زیادی به شرایط سیاسی هر کشور دارد.

اطلاعات زیر از وبسایت اداره مهاجرت گرفته شده است:

اطلاعاتی برای شما که هم جنس گرا دوجنس گرا و یا دگرجنس گرا می باشید

به درخواست پناهندگی اینگونه رسیدگی می شود

ارائه هویت شخصی هنگام درخواست پناهندگی

سکونت و کمک مالی هنگام بررسی پرونده

کار در هنگام بررسی پرونده

خدمات بهداشتی

آمدن به سوئد به عنوان پناهنده سهمیه ای

سهمیه پناهندگی سوئد

قوانین کار مربوط به پناهندگان داخل سوئد
در صورتی که شما پناهنده در سوئد هستید و جواب منفی دریافت کرده اید، در صورت عدم اعتراض به تصمیم اخراج و داشتن شرایط اقامت کاری میتوانید درخواست اجازه اقامت کاری کنید. این شرایط را در صفحه کار در سوئد ببینید