ارسال دعوتنامه برای دوست و فامیل به سوئد

جهت دعوت دوستان و یا فامیل خود به سوئد باید به طریق زیر عمل کنید:
1. شخص دعوت کننده باید یک گواهی(پرشون بویس) از اداره مالیات گرفته و به درخواست ضمیمه کند.
2. شخص دعوت کننده باید فرم پرسشنامه اداره مهاجرت را پر کند و به درخواست ضمیمه کند
3. شخص دعوت شونده باید مدرک بانکی را که نشان دهنده پشتیبانی مالی در مدت حضور در سوئد است به سفارت نشان دهد.
4. بیمه نامه مسافرتی که شامل کل مدت اقامت در سوئد است نیز باید تهیه شود و به سفارت نشان داده شود
5. فرم درخواست ویزا توسط شخص دعوت شونده پر می شود
6. ضمیمه خانواده به فرم درخواست اضافه شود

حتما پیش از درخواست از سفارت مدارک مربوطه را با آنها چک کنید چون ممکن است موارد خاصی بسته به هر سفارت وجود داشته باشد. اطلاعات مربوط به هر سفارت در این صفحه است

پاسخ سوالات شما در صفحه سوالات متداول وجود دارد. در غیر اینصورت سوالات خود را از ما بپرسید